ГОРБАНІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ

ПОГОДЖЕНО Директор департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації ____________ Сергій СТРАШНИЙ «_____»_____________ 2021 року ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови Волинської обласної ради
«____» ____________ 2021 року № ______ Голова ради ______________ Григорій НЕДОПАД ПОЛОЖЕННЯ про Луцький геріатричний пансіонат Луцьк-2021 І. Загальні положення 1. Луцький геріатричний пансіонат (далі – Пансіонат) є стаціонарним інтернатним закладом соціального захисту, що утворюється для цілодобового проживання (перебування) та догляду за громадянами похилого віку та особами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового, медичного обслуговування, соціальних послуг і комплексу реабілітаційних заходів (далі – підопічні). Геріатричний пансіонат функціонує з відділенням для осіб з інвалідністю віком від 18 до 60 років. 2. Найменування: повне – Луцький геріатричний пансіонат скорочене – ЛГП. 3. Луцький геріатричний пансіонат є правонаступником Луцького будинку-інтернату для престарілих та інвалідів, який був перепрофільований в Луцький геріатричний будинок-інтернат (наказ управління соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації від 26.01.1996 № 7) та перейменований в Луцький геріатричний пансіонат (наказ головного управління праці та соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації від 14.03.2002 № 7). 4. Пансіонат реорганізується та ліквідується за рішенням Волинської обласної ради (Власник), відповідно до вимог законодавства. Функції управління галузевою діяльністю здійснює департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації (далі – департамент). 5. Майно Пансіонату є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області. Власником майна є територіальна громада сіл, селищ, міст області в особі Волинської обласної ради. Майно належить Пансіонату на праві оперативного управління. Передача, відчуження основних засобів та іншого майна, укладення договорів оренди та суборенди проводиться з дозволу Власника майна та у відповідності до чинного законодавства України. 6. Пансіонат є юридичною особою, має печатку, штамп із своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства. 7. У своїй діяльності Пансіонат керується Конституцією та законами України, Конвенцією про права людини, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства соціальної політики, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. 8. В Пансіонаті для організації трудової реабілітації та забезпечення підопічних твердим і м’яким інвентарем, основними продуктами харчування власного виробництва можуть утворюватися багатопрофільні навчально-виробничі, лікувально-виробничі (трудові) майстерні, дільниці з необхідним інвентарем, устаткуванням та обладнанням, технікою, транспортом, які провадять діяльність відповідно до законодавства, положення про які затверджуються директором. ІІ. Завдання та напрями діяльності Пансіонату 1. Основними завданнями Пансіонату є: забезпечення створення належних умов проживання, соціально-побутового та медичного обслуговування, денної зайнятості (заняття творчістю, культурно-дозвіллєві заходи, працетерапія тощо); стимулювання особистої заінтересованості підопічних у збереженні соціальної активності та здатності до самообслуговування; надання соціальних послуг (стаціонарний догляд, соціальна адаптація, представництво інтересів, інформування, посередництво, консультування, соціальна профілактика, соціально-психологічна реабілітація, переклад жестовою мовою за наявності працівників даної спеціальності); проведення комплексу реабілітаційних заходів (для осіб з інвалідністю) відповідно до індивідуального плану комплексної реабілітації (абілітації), складеного за формою, затвердженою Міністерства соціальної політики. Пансіонат може надавати соціальні послуги з підтриманого проживання. 2. Підопічні відповідно до встановлених норм забезпечуються: житловим приміщенням для проживання (перебування) та комунальними послугами; предметами, матеріалами, м’яким і твердим інвентарем (одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посудом); раціональним не менш як чотириразовим харчуванням, у тому числі дієтичним; лікарськими засобами, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення у порядку, встановленому законодавством. 3. Підопічним пансіонату гарантуються: створення належних умов проживання, соціально-побутового обслуговування; направлення в установленому законодавством порядку до закладу охорони здоров’я, що надає медичну допомогу відповідного виду; створення умов для участі в культурно-дозвіллєвих заходах з урахуванням побажань підопічних; проведення комплексу реабілітаційних заходів; залучення до заходів, спрямованих на ведення активного способу життя, з урахуванням стану здоров’я та побажань підопічних, створення для цього відповідних умов; забезпечення захисту і підтримки, представництва інтересів, поінформованості про права; організація заходів з метою залучення до життєдіяльності місцевої громади; цілодобовий доступ до засобів зв’язку; можливість використання особистих речей; забезпечення поваги до честі та гідності, запобігання дискримінації; здійснення опіки та піклування у визначених законодавством випадках; отримання спільної кімнати, якщо обоє із подружжя проживають в Пансіонаті та погоджуються на спільне проживання; доступ до перегляду особистих документів та особової справи, виготовлення їх фотокопій; можливість зустрічатися з рідними та друзями в інтернаті в окремо пристосованій для цього кімнаті; захист від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, способів поводження та покарання. 4. Пансіонат у разі потреби сприяє в оформленні документів та організовує огляд підопічного медико-соціальною експертною комісією для встановлення групи інвалідності або продовження її строку, в оформленні індивідуальної програми реабілітації або її коригуванні, здійснює контроль за її виконанням і продовженням строку дії, а також у реєстрації органом опіки та піклування помічника за вибором дієздатного підопічного. 5. До призначення недієздатним підопічним та підопічним, цивільна дієздатність яких обмежена, опікунів та піклувальників опіку та піклування над такими особами здійснює Пансіонат, у тому числі шляхом вжиття заходів до поновлення або обмеження цивільної дієздатності підопічних. Пансіонат у разі потреби вживає заходів для вирішення питань, пов’язаних з недієздатністю чи обмеженням цивільної дієздатності підопічних, які потребують опіки та піклування, та призначення їм опікунів або піклувальників. 6. Пансіонат забезпечує високоякісне надання послуг підопічним. Якість надання послуг контролюється громадськістю, в тому числі шляхом утворення громадської ради при Пансіонаті, до складу якої входять представники громадських об’єднань, благодійних організацій, волонтери, родичі (опікуни або піклувальники), підопічні пансіонату, інші особи. Громадська рада сприяє: захисту прав та інтересів підопічних, вивчає умови їх проживання і подає пансіонату пропозиції щодо їх поліпшення; дотриманню законодавства з питань соціального захисту населення, опіки та піклування у межах діяльності Пансіонату; наданню соціальних послуг підопічним, підвищенню їх якості; підтриманню здорового мікроклімату в колективі та організації культурно-дозвіллєвих заходів для підопічних. 7. Пансіонат з метою виконання індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю забезпечує складення індивідуальних планів комплексної реабілітації (абілітації) за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики. Індивідуальні плани комплексної реабілітації (абілітації) складаються на підставі індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю реабілітаційною комісією за участю провідних фахівців з реабілітації, представників місцевих органів виконавчої влади. Положення про реабілітаційну комісію, її персональний склад (із призначенням голови реабілітаційної комісії) і план роботи затверджуються директором Пансіонату. 8. Медичне обслуговування здійснюється шляхом: провадження господарської діяльності з медичної практики; укладення договорів із закладами охорони здоров’я та/або фізичними особами-підприємцями, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. 9. Пансіонат може провадити господарську діяльність із придбання, перевезення, зберігання, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дозволених до застосування в Україні. ІІІ. Умови приймання, переведення та відрахування з Пансіонату 1. До Пансіонату приймаються: громадяни, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року. особи з інвалідністю у віці більше 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, медичної допомоги та комплексу реабілітаційних заходів і яким згідно з висновком лікарської комісії не протипоказане перебування в Пансіонаті. Форма висновку лікарської комісії про те, що особі не протипоказане перебування в Пансіонаті, та Положення про лікарську комісію затверджується МОЗ. До Пансіонату на повне державне утримання безоплатно приймаються: особи з інвалідністю І групи; громадяни похилого віку, особи з інвалідністю ІІ-ІІІ груп, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю ІІ-ІІІ груп, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, влаштовуються до Пансіонату та отримують соціальні послуги з установленням диференційованої плати відповідно до законодавства. Якщо середньомісячний сукупний дохід громадян похилого віку, осіб з інвалідністю ІІ-ІІІ груп перевищує чотири прожиткових мінімуми, такі особи влаштовуються до Пансіонату за умови оплати послуг. У разі отримання громадянами похилого віку та особами з інвалідністю соціальних послуг із установленням диференційованої плати або за умови оплати послуг, а також у разі отримання соціальних послуг підтриманого проживання (якщо Пансіонат не забезпечує харчуванням) пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) та/або державна соціальна допомога виплачується їм у повному розмірі. За наявності вільних місць до Пансіонату можуть прийматися громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, у яких є особи, які повинні забезпечувати їм догляд і допомогу за договором довічного утримання, спадковим договором, за умови оплати послуг. 2. До Пансіонату насамперед приймаються особи які: мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави), є ветеранами війни, особами, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”; постраждали внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи; постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорій 1, 2 або 3 відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; є ветеранами праці, самотніми громадянами похилого віку або самотніми особами з інвалідністю, членами сімей загиблих військовослужбовців; потребують опіки та піклування, у тому числі під час вирішення питань про недієздатність чи обмеження цивільної дієздатності таких осіб. 3. Приймання до Пансіонату проводиться згідно з путівкою, виданою особі, її законному представнику чи органу опіки та піклування (якщо опіку над підопічними здійснює орган опіки та піклування) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення відповідно до законодавства. 4. На підставі путівки, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення, та пакета документів, який передається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення до Пансіонату, видається наказ директора Пансіонату про прийняття підопічного до Пансіонату, визначаються індивідуальні потреби та складається індивідуальний план надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг, затверджених Міністерства соціальної політики. 5. За результатами визначення потреб підопічного складається індивідуальний план надання соціальних послуг. У ньому зазначаються заходи, які потрібно провести для надання соціальних послуг, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки проведення цих заходів, відповідальні за виконання, дані щодо моніторингу результатів надання соціальних послуг. На основі індивідуального плану надання соціальних послуг між підопічним чи його законним представником та представником Пансіонату укладається договір про надання соціальних послуг, у якому зазначаються права та обов’язки кожної із сторін, обсяг соціальних послуг, цілі та строк їх надання. Якщо опіку над підопічним забезпечує Пансіонат, такий договір укладається між представником Пансіонату та представником органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває підопічний. Невід’ємною частиною договору є індивідуальний план надання соціальних послуг. Якщо підопічний потребує отримання більш як однієї соціальної послуги та Пансіонат надаватиме більш як одну соціальну послугу, складається один план надання соціальних послуг, у якому зазначаються заходи щодо кожної соціальної послуги. Під час складання індивідуального плану надання соціальних послуг враховуються індивідуальні потреби підопічного (звичний розклад дій і занять протягом дня, уподобання, фізичні можливості тощо). 6. Пансіонат може надавати соціальні послуги як за плату (зокрема, з установленням диференційованої оплати), так і безоплатно – відповідно до установленого законом порядку. Реабілітаційні послуги відповідно до індивідуальної програми реабілітації надаються підопічному, що є особою з інвалідністю, на безоплатній основі. Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються Пансіонатом у порядку, встановленому законодавством. 7. Під час прийняття до Пансіонату підопічні проходять санітарно-гігієнічну обробку із зміною одягу та взуття, розміщуються в приймально-карантинному відділенні на 14 днів для подальшого спостереження та в разі відсутності проявів гострих інфекційних хвороб переводяться на цілодобове проживання (перебування) у відповідні кімнати. На кожного підопічного ведеться медична картка, до якої вносяться всі дані про стан його здоров’я протягом періоду перебування в пансіонаті, лікування, консультації, а також результати об’єктивних, функціональних, рентгенологічних, лабораторних та інших обстежень. 8. Пансіонат під час прийняття підопічного ознайомлює його, його опікуна або піклувальника (під їх підпис) з правами та обов’язками підопічного, умовами проживання, розпорядком дня, умовами переведення до іншого інтернату, відрахування з пансіонату та робить відповідний запис в особовій справі. Після прийняття підопічного Пансіонат у триденний строк повідомляє: структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, що видав путівку, – про прийняття підопічного до пансіонату; органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває підопічний, та органу опіки та піклування за місцезнаходженням пансіонату — про прийняття підопічного до пансіонату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена); органу Пенсійного фонду України, місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення – про прийняття підопічного на державне утримання (за умови призначення підопічному пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги). 9. Переведення підопічного до іншого Пансіонату проводиться за погодженням з відповідними структурними підрозділами з питань соціального захисту населення та згідно з путівкою, виданою структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцезнаходженням Пансіонату, до якого він переводиться, відповідно до: письмової заяви підопічного, який виявив бажання проживати в пансіонаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена); письмової заяви опікуна підопічного (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів); рішення органу опіки та піклування про переведення до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності опікуна). 10. Переведення підопічного до психоневрологічного інтернату або до іншого інтернатного закладу з урахуванням стану його здоров’я проводиться відповідно до: письмової заяви підопічного (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена); письмової заяви опікуна підопічного (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів); рішення органу опіки та піклування про переведення до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності опікуна); подання Пансіонату на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про відсутність медичних показань для проживання/ перебування підопічного в Пансіонаті, наявність у підопічного психічного розладу та його потребу в постійному сторонньому догляді; путівки, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення. 11. Підопічний, який постійно проживає в Пансіонаті, може тимчасово вибувати з Пансіонату у зв’язку з необхідністю отримання відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю освітніх послуг в межах строків, визначених навчальним планом, за умови подання відповідних документів. 12. Тимчасове вибуття підопічного, який постійно проживає в Пансіонаті, на сукупний строк до шести місяців протягом календарного року, але не більш як два місяці підряд, здійснюється за умови подання відповідних документів. Пансіонат вживає заходів до розшуку підопічного у разі його вибуття (зникнення). У разі тимчасового вибуття підопічного з Пансіонату йому видається пам’ятка, що містить адресу та контактні дані пансіонату. 13. Витрати, пов’язані з поїздкою підопічного до опікуна, піклувальника, родичів або інших осіб, а також переїзд за власним бажанням до іншого інтернатного закладу та на санаторно-курортне лікування Пансіонатом не компенсуються. Підопічні, які тимчасово вибувають з пансіонату, у тому числі на лікування (в разі їх госпіталізації) до закладів охорони здоров’я відповідно до законодавства, згідно з наказом директора Пансіонату знімаються із забезпечення харчуванням, лікарськими засобами, засобами особистої гігієни, м’яким інвентарем тощо з дня вибуття, але залишаються у списках підопічних, і пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) та/або державна соціальна допомога за період відсутності виплачується їм у повному розмірі. Забезпечення підопічних лікарськими засобами, продуктами харчування, засобами особистої гігієни, м’яким інвентарем тощо під час стаціонарного лікування проводиться відповідно до умов договору між Пансіонатом і лікувально-профілактичним закладом. 14. Відрахування підопічного з Пансіонату проводиться у тижневий строк за погодженням із структурним підрозділом з питань соціального захисту населення у зв’язку із: поданням письмової заяви підопічного (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена); поданням письмової заяви опікуна підопічного (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів) чи рішення органу опіки та піклування (якщо опіку над підопічним здійснює Пансіонат); переведенням до іншого інтернатного закладу; неповерненням без поважних причин і без погодження з Пансіонатом з поїздки до його опікуна або піклувальника, родичів після закінчення шестимісячного строку (після з’ясування причини неповернення); невиконанням без поважних причин вимог, визначених договором про надання соціальних послуг; рішенням суду; смертю підопічного (після отримання свідоцтва про смерть або його копії). 15. Під час відрахування з Пансіонату підопічному чи його законному представнику видаються особисті документи, довідка із зазначенням часу перебування в Пансіонаті, закріплені за ним одяг, білизна та взуття за сезоном і власний одяг, інші особисті речі та цінності (ощадна книжка або банківська платіжна картка, цінні папери тощо), які зберігалися в Пансіонаті. 16. Про тимчасове вибуття, повернення, переведення та відрахування підопічного Пансіонат у триденний строк інформує: орган опіки та піклування за місцезнаходженням Пансіонату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена); орган Пенсійного фонду України, місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення шляхом надсилання копії наказу (витягу з наказу) (за умови призначення підопічному пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги). 17. Підопічні Пансіонату (крім недієздатних осіб) за рішенням пансіонату можуть за їх письмовою згодою залучатися до тимчасових робіт, не пов’язаних із обслуговуванням підопічних Пансіонату, на умовах цивільно-правового договору, якщо робота не протипоказана їм за станом здоров’я, з оплатою відповідно до акта виконаних робіт. 18. Медичними показаннями для направлення особи до Пансіонату є: стійкі фізичні порушення, за яких самостійне пересування є значно утрудненим або неможливим, та часткова або повна відсутність здатності обслуговувати себе самостійно; невротичні стани у разі хронічних неінфекційних захворювань; легка розумова відсталість; вікові зміни психічного стану особи (когнітивні розлади) без психотичних проявів (марення, галюцинації). 19. Медичними протипоказаннями для направлення особи до Пансіонату є: психічні розлади (за винятком невротичних станів у разі хронічних неінфекційних захворювань; легкої розумової відсталості без поведінкових порушень; інтелектуально-мнестичних розладів і судомних синдромів різної етіології з нечастими (раз на два — три місяці) нападами, без слабоумства та виражених змін особистості); легеневий туберкульоз з позитивним результатом дослідження мазка мокротиння методом бактеріоскопії; грибкові та паразитарні хвороби шкіри і волосся; гострі інфекційні захворювання; бактеріоносійство дифтерії, стафілококу, черевного тифу, паратифів А та В; венеричні захворювання (крім клінічно вилікуваних та зняття з обліку); хронічний алкоголізм, наркоманія, токсикоманія; хвороби системи крові (лімфогранулематоз) та інші захворювання, що потребують постійної терапії в спеціалізованих закладах охорони здоров’я; ВІЛ-інфекція в IV клінічній стадії з легеневим туберкульозом з позитивним результатом дослідження мазка мокротиння методом бактеріоскопії. IV. Умови проживання в Пансіонаті 1. В Пансіонаті для надання соціальних послуг в умовах цілодобового проживання (перебування) можуть діяти відповідно до типових положень, затверджених Міністерством соціальної політики, такі відділення: стаціонарного догляду – для підопічних, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності; стаціонарного догляду за ліжковими хворими – для підопічних, яким установлено діагноз невиліковного прогресуючого захворювання, з метою забезпечення їм максимально можливої якості життя шляхом задоволення фізичних, психологічних і духовних потреб; підтриманого проживання – для підопічних із високим рівнем адаптації та автономної активності (з можливим подальшим їх працевлаштуванням поза межами пансіонату або в пансіонаті без повного державного забезпечення (організація харчування, забезпечення предметами, матеріалами, м’яким і твердим інвентарем (одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посудом), комунальними послугами); Для надання комплексу реабілітаційних послуг в Пансіонаті можуть утворюватися реабілітаційні відділення з кімнатами для проведення заходів соціальної, фізкультурно-спортивної, фізичної, психологічної реабілітації. 2. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в установленому порядку забезпечується доступність приміщень Пансіонату та створення безперешкодного життєвого середовища. Основні функціональні групи приміщень та відділення пансіонату розташовуються в окремих блоках для забезпечення організації надання відповідних соціальних послуг з урахуванням віку, стану здоров’я. 3. Пансіонат забезпечує відеоспостереження у передбачених законодавством зонах (в’їзд/вхід і виїзд/вихід на територію/з території, та до/з будівель пансіонату; виробничі, складські приміщення, територія підсобного господарства), про що обов’язково попереджуються підопічні та персонал. 4. Розміщення підопічних у житлових приміщеннях, відділеннях відповідного спрямування проводиться медичним працівником, психологом або соціальним працівником, до посадових обов’язків якого входить розміщення підопічних у житлових приміщеннях з урахуванням їх побажань щодо кімнати та сусіда, наявності вільних місць, індивідуальних особливостей, віку, діагнозу, фізичного стану, пов’язаного з основним захворюванням, та психологічної сумісності з погодженням директора установи. Переміщення підопічних у житлових приміщеннях, відділеннях відповідного спрямування проводиться з об’єктивних причин за рекомендацією лікаря, психолога, згодою підопічного та з урахуванням стану його здоров’я, про що робляться відповідні записи в медичній документації. 5. Власний одяг та інші особисті речі підопічного за його бажанням повертаються йому або його законному представнику, родичам або іншим особам, в іншому випадку – здаються до кімнати схову Пансіонату, про що складається відповідний акт. Речі з кімнати схову видаються на вимогу підопічного або його законного представника. 6. Пансіонат у разі потреби та за заявою підопічного приймає на зберігання гроші, коштовності та цінні папери підопічних (далі – цінні речі), про що складається акт-опис приймання. Цінні речі зберігаються у сейфах. Облік цінних речей веде матеріально-відповідальна особа. Цінні речі видаються підопічному на його першу вимогу за поданою ним заявою, про що складається відповідний акт-опис. 7. Пансіонат сприяє підопічним в отриманні пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), державної соціальної допомоги, що виплачується відповідно до законодавства. Якщо пенсії, державна соціальна допомога доставляються працівниками національного оператора поштового зв’язку, Пансіонат створює належні умови для їх виплати підопічним в окремому приміщенні Пансіонату в присутності відповідальних представників. 8. Дієздатні підопічні витрачають належні їм кошти на власний розсуд. У разі потреби (відповідно до заяви підопічного) Пансіонат забезпечує підопічному допомогу у придбанні необхідних товарів, послуг. 9. Пансіонат сприяє реєстрації органом опіки та піклування помічника дієздатної фізичної особи, якого обрав підопічний Пансіонату. 10. У доступному для підопічних місці, що забезпечує умови приватності, розміщуються телефонний апарат та контактні дані Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, Національної поліції. V. Організація поховання померлих підопічних, які проживали в Пансіонаті 1. Констатація смерті підопічного та видача лікарського свідоцтва про смерть здійснюються в установленому законодавством порядку. 2. Пансіонат забезпечує організацію транспортування тіла померлого підопічного до спеціального приміщення. Пансіонат може укласти із закладом охорони здоров’я договір про тимчасове зберігання тіла померлого підопічного. 3. За наявності у померлого підопічного родичів, законного представника пансіонат повідомляє їм про смерть підопічного. У разі відсутності телефонного зв’язку з родичами, законним представником померлого підопічного, але за наявності інформації про місце їх проживання (перебування) Пансіонат протягом шести годин повідомляє про смерть підопічного виконавчому органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, повноваження якої поширюються на територію проживання/перебування родичів, законного представника померлого підопічного. У разі відсутності телефонного зв’язку з родичами, законним представником померлого підопічного і відсутності інформації про місце їх проживання/перебування пансіонат протягом шести годин повідомляє про смерть підопічного виконавчому органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, повноваження якої поширюються на територію, на якій проживав/перебував підопічний до влаштування до пансіонату. 4. Дата і час повідомлення зазначаються в журналі реєстрації смерті підопічних, що підтверджується підписом особи, яка зробила повідомлення. Форма та порядок ведення журналу затверджуються Міністерством соціальної політики. 5. Про смерть підопічного, якого було визнано недієздатним або цивільна дієздатність якого була обмежена, Пансіонат письмово інформує орган опіки та піклування, на обліку в якому він перебував. 6. Державна реєстрація смерті підопічного проводиться на загальних підставах в установленому законодавством порядку. Про факт смерті органами державної реєстрації актів цивільного стану видається свідоцтво про смерть. У разі поховання підопічного працівниками Пансіонату свідоцтво про смерть зберігається в Пансіонаті. 7. Поховання Пансіонатом померлого підопічного проводиться відповідно до Закону України “Про поховання та похоронну справу”, інших нормативно-правових актів. 8. Якщо родичі, законний представник померлого підопічного відмовилися (засобами електронного, поштового або телефонного зв’язку) від його поховання або не прибули до пансіонату протягом 72 годин з дати відправлення повідомлення про смерть підопічного, організацію поховання померлого підопічного забезпечує Пансіонат. З цією метою може бути укладено договір-замовлення про організацію та проведення поховання з ритуальною службою з урахуванням необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення та кошторисних призначень Пансіонату. VI. Фінансова та виробничо-господарська діяльність Пансіонату 1. Майно Пансіонату є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Пансіонат володіє та користується зазначеним майном відповідно до цього Положення у межах завдань і напрямків своєї діяльності, що не суперечить чинному законодавству України. Пансіонат має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління майном, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області і належить до основних фондів Управління, лише з дозволу Власника майна. 2. Відчуження майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за Пансіонатом, здійснюється за згодою Власника майна у порядку, що встановлений чинним законодавством. 3. Пансіонат зобов’язується надавати будь-яку інформацію Власнику щодо здійснення ним фінансово-господарської діяльності та виконання Положення. 4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю та виконанням Положення здійснюється Власником та іншими відповідними органами в межах компетенції згідно з чинним законодавством. 5. Джерелами фінансування Пансіонату є видатки з обласного бюджету, добровільні та благодійні пожертви юридичних і фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством. 6. Фінансово-господарська діяльність Пансіонату провадиться відповідно до кошторису та штатного розпису, які затверджуються департаментом за погодженням з Власником. 7. Економічні та виробничі відносини Пансіонату з підприємствами та організаціями незалежно від форми власності регулюються на підставі договорів. 8. Стимулювання праці працівників пансіонату проводиться в межах фонду заробітної плати Пансіонату згідно з положенням про преміювання, яке розробляється Пансіонатом за погодженням із департаментом. 9. Пансіонат для розвитку матеріально-технічної бази, благоустрою, культурно-виховної роботи може отримувати і використовувати гуманітарну та благодійну допомогу. 10. Пансіонат веде бухгалтерський облік, статистичну та іншу звітності в установленому порядку. VII. Формування та ведення особових справ 1. Формує та веде особові справи підопічних працівник Пансіонату, до посадових обов’язків якого входить формування та ведення особових справ підопічних, з дати їх влаштування до пансіонату з дотриманням положень Законів України “Про захист персональних даних” і “Про інформацію”. 2. Оригінали паспорта громадянина України та/або інших документів підопічного, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання/посвідка на постійне проживання за його бажанням чи бажанням його законного представника можуть зберігатися в особовій справі. Документи, які зберігаються в особовій справі, видаються підопічному на його першу вимогу чи на вимогу його законного представника та/або під час відрахування підопічного з пансіонату. 3. В особовій справі накопичуються дані про підопічного, які відображають його поведінку, листування Пансіонату стосовно підопічного з іншими установами та закладами, копії щорічних звітів Пансіонату про використання нарахованих пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, опіку та піклування над якими здійснює пансіонат. Матеріали накопичуються і складаються за типами документів. 4. У разі переведення підопічного до іншого інтернатного закладу особова справа разом з оригіналом медичної картки стаціонарного хворого пересилається поштою листом з повідомленням за адресою нового місця проживання/перебування підопічного. VIII. Управління Пансіонатом 1. Управління Пансіонатом здійснюється Власником та департаментом. 2. Безпосереднє керівництво Пансіонатом здійснюється директором, який призначається Волинською обласною радою і діє на контрактній основі. 3. Директор пансіонату: здійснює управління Пансіонатом; організовує роботу Пансіонату, є персонально відповідальним за виконання покладених на Пансіонат завдань; організовує роботу та ефективну взаємодію між структурними підрозділами, сприяє розвитку та вдосконаленню методів і форм їх роботи; забезпечує співпрацю закладу з іншими установами, організаціями, закладами, зокрема із закладами охорони здоров’я, освіти, поліції, громадськими об’єднаннями; забезпечує проведення моніторингу надання соціальних послуг, аналізу потреби в технічних та інших засобах реабілітації, здійснення реабілітаційних заходів, дотримання прав людини, осіб з інвалідністю, подання звітності про діяльність пансіонату, зокрема стосовно планової ємності та кількості вільних місць в пансіонаті; забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів; забезпечує виконання працівниками закладу державних стандартів соціальних послуг; укладає договори про надання соціальних послуг; представляє Пансіонат у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, розпоряджається в установленому законодавством порядку його майном і коштами, укладає договори; організовує проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг; у межах компетенції видає накази організаційно-розпорядчого характеру, затверджує посадові інструкції працівників Пансіонату, вирішує питання добору кадрів, вживає заходів до забезпечення закладу кваліфікованими кадрами, розподіляє посадові обов’язки між працівниками закладу з урахуванням їх взаємозамінності, організовує атестацію, навчання персоналу на робочому місці, підвищення кваліфікації, переведення персоналу закладу, у разі порушення трудової дисципліни та невиконання функціональних обов’язків накладає дисциплінарні стягнення на працівників; визначає структуру Пансіонату, затверджує положення про структурні підрозділи; забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони праці, проведення заходів з поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, вимог санітарно-гігієнічних і протипожежних норм; приймає рішення з питань організації роботи Пансіонату; забезпечує ведення обліку продукції виробничих підрозділів, контролює її збереження та використання; розробляє установчі документи про Пансіонат, які погоджуються із департаментом та затверджуються Власником; організовує громадське обговорення, затверджує положення про громадську раду при Пансіонаті та забезпечує організацію її діяльності; забезпечує взаємодію між Пансіонатом та органами опіки та піклування з питань опіки та піклування над підопічними, визнаними недієздатними чи цивільну дієздатність яких обмежено; забезпечує взаємодію між Пансіонатом та органами опіки та піклування з питань опіки над майном підопічних, виконання опікунами або піклувальниками їх обов’язків стосовно опіки або піклування над підопічними пансіонату; забезпечує здійснення Пансіонатом опіки та піклування над підопічними, визнаними недієздатними чи цивільну дієздатність яких обмежено (у разі, коли таким особам не призначено законного представника); разом з профспілковим органом або уповноваженими трудовим колективом на представництво особами: – розробляє та вносить на затвердження трудовим колективом під час укладання колективного договору правила внутрішнього трудового розпорядку; – забезпечує дотримання працівниками Пансіонату правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни; – розробляє положення про преміювання працівників Пансіонату, що затверджується департаментом; – забезпечує організацію навчання, зокрема з питань довготривалого догляду за громадянами похилого віку та особами з інвалідністю (у тому числі з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту (ВІЛ), надання першої медичної допомоги, планового підвищення кваліфікації, перепідготовки, атестації, супервізії, тренінгів для запобігання емоційному вигоранню медичних працівників та іншого персоналу пансіонату в порядку, встановленому законодавством. 4. Директор та обслуговуючий персонал Пансіонату є персонально відповідальними за збереження життя та здоров’я підопічних під час їх перебування в Пансіонаті, дотримання їх прав і запобігання дискримінації щодо них. IX. Контроль за діяльністю Пансіонату 1. Органи державного нагляду (контролю) здійснюють контроль за дотриманням Пансіонату вимог законодавства в межах повноважень, визначених законодавством. Департамент разом з органами охорони здоров’я за участю інших спеціально уповноважених органів у порядку, встановленому законодавством, здійснюють контроль за організацією безпечного харчування, якістю соціально-побутового обслуговування, організацією медичного обслуговування підопічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних (профілактичних) і протипожежних заходів. Державний контроль за дотриманням вимог санітарно-епідемічного законодавства та безпечності харчових продуктів здійснюється спеціально уповноваженими органами. Моніторинг діяльності Пансіонату здійснює громадська рада у плановому порядку або в разі повідомлення про порушення. 2. Контроль за діяльністю Пансіонату стосовно виконання ним завдань у сфері опіки та піклування над підопічними з числа недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, здійснюють органи опіки та піклування, на обліку в яких перебувають такі особи. 3. Моніторинг дотримання норм законодавства щодо соціального захисту підопічних з метою поліпшення якості надання соціальних послуг в Пансіонатах проводиться Міністерства соціальної політики, іншими спеціально уповноваженими органами, у тому числі із залученням громадськості. 4. Перевірка роботи і контроль фінансово-господарської діяльності Пансіонату здійснюються спеціально уповноваженими органами в порядку, встановленому законодавством. X. Припинення діяльності Пансіонату 1. Припинення діяльності Пансіонату проводиться за рішенням Власника або за рішенням суду, у порядку передбаченому чинним законодавством. 2. Припинення діяльності Пансіонату відбувається шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення). 3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником чи його представниками, у встановленому законом порядку. 4. При реорганізації Пансіонату його права і обов’язки переходять до правонаступника. 5. В результаті ліквідації чи реорганізації Пансіонату активи, що залишились після задоволення претензій кредиторів, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу місцевого бюджету. 6. У разі реорганізації чи ліквідації Пансіонату працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх соціальних прав та інтересів, передбачених чинним законодавством України. 7. Всі питання, пов’язані із функціонуванням чи ліквідацією Пансіонату, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до чинного законодавства України.